Geaccrediteerd

Actualiteiten Jeugdwet

1 dag Maatwerk
Actualiteiten Jeugdwet
1 dag
Actualiteiten Jeugdwet Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Sinds de invoering van de Jeugdwet 2015 stijgt de vraag naar jeugdhulp nog steeds. Deze vraag legt een grote druk op de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulpplicht van gemeenten. De Jeugdwet zelf biedt weinig kaders waardoor jij als professional niet altijd helder hebt welke hulp en zorg wel en niet onder de Jeugdwet valt. Recente ontwikkelingen met behulp van rechtspraak en de wijzigingen in wetgeving geven handvatten om meer kritisch te kunnen beoordelen of de gemeente wel of niet verantwoordelijk is voor de inzet van jeugdhulp en hoe ver deze verantwoordelijk reikt. Bender vertaalt deze ontwikkelingen op een praktische manier zodat jij als professional deze direct kan implementeren in jouw werk!

Voor wie is deze cursus?

Deze actualiteitencursus is interessant voor: • jeugd -& gezinsprofessionals,
 • kwaliteitsmedewerkers,
 • medewerkers bezwaar en beroep,
 • beleidsmedewerkers, en
 • andere geïnteresseerden in de Jeugdwet.
Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen aan bod: • Het wettelijke kader van de Jeugdwet, (geplande) wijzigingen van de Jeugdwet en aanpalende wetgeving;
 • De reikwijdte van de jeugdhulpplicht;
 • De reikwijdte van eigen kracht;
 • Onderzoeksplicht versus medewerkingsplicht;
 • Het pgb;
 • Passend onderwijs;
 • De stappen van goed onderzoek;
 • Actuele jurisprudentie over de Jeugdwet.
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. Voordat het kader volledig duidelijk is, staat de volgende wijziging alweer op stapel. In deze cursus zal worden ingegaan op die onderwerpen, welke nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor uw organisatie bieden. Vanzelfsprekend zal worden ingegaan op de weerbarstige praktijk van de (eigen netwerk) pgbs en de reikwijdte van de eigen kracht van het gezin.

Daarnaast wordt er stil gestaan bij de eisen waaraan een goed onderzoek moet voldoen en hoe de medewerkingsplicht van ouders zich verhoudt tot het recht op privacy.

En welke mogelijkheden en beperkingen biedt de Algemene wet Bestuursrecht voor de toepassing van de jeugdwet binnen het sociaal domein?

Gedurende de middag bespreken we deze en andere vragen aan de hand van de meest recente inzichten. Verder gaan we in op enkele actuele uitspraken van rechtbanken, die onder meer gericht zijn op eigen kracht en gebruikelijke zorg. Uiteraard maken we een koppeling met de praktijk en is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Wat is het resultaat?

Na het volgen van deze cursus: • Ben je op de hoogte van de (laatste) nieuwe ontwikkelingen binnen de Jeugdwet en wat dit betekent in de uitvoeringspraktijk van het jeugddomein;
 • Heb je kennis van recente jurisprudentie en kun je dit toepassen in de praktijk.